Hviid erstatningsadvokater A/S
Typer af erstatning

Typer af erstatning

Såfremt der er en ansvarlig for din skade kan du kræve en eller flere af nedenstående erstatningsposter. Det kan eksempelvis være en ansvarlig skadevolder ved et trafikuheld, eller en arbejdsgiver, der er ansvarlig for en arbejdsskade.

Svie og smerte

Så længe du er syg, kan du kræve godtgørelse for svie og smerte. Det vil i praksis sige, at du ofte kan få godtgørelse for svie og smerte, så længe du er sygemeldt. Retten til godtgørelse for svie og smerte ophører, når du genoptager arbejdet.

Godtgørelsen for svie og smerte er skattefri, og taksten er i 2014 på kr. 185,00 pr. sygedag. Godgørelsen kan samlet set maksimalt udgøre kr. 71.500.

Tabt arbejdsfortjeneste

Du har mulgvis ret til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt du i forbindelse med din personskade har haft en nedgang i din indtægt. Hvis du i perioden modtager sygedagpenge eller en overførselsindkomst, skal disse beløb modregnes i dit krav på tabt arbejdsfortjeneste.

Du har mulighed for at få erstattet tabt arbejdsfortjeneste i perioden frem til, at  du enten er fuldt arbejdsdygtig igen, eller tidspunktet, hvor det er muligt at vurdere dit eventuelle varige tab af erhvervsevne.

Varigt mén

Hvis du er udsat for en alvorlig personskade, kan det føre til et varigt mén. Et varigt mén kan karateriseres som en skade, der er permanent. Størrelsen af erstatning afhænger af hvilken méngrad der bliver fastsat. Méngraden kan først fastsættes, når skaden ikke udvikler sig mere - også kaldet stationærtidspunktet.

Méngraden bliver ofte fastsat i overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel. Det gælder også i tilfælde, hvor skaden ikke er opstået i forbindelse med en arbejdsulykke. Godtgørelsen for varigt mén udgør i 2014 kr. 8.175,00 pr. méngrad. Den samlede godtgørelse for varigt mén kan maksimalt udgøre kr. 980.500. Godtgørelsen for varigt mén er altid skattefri.

Her kan du se Arbejdsskadestyrelsens vejlendende méntabel 2014

Erhvervsevnetab

Hvis din arbejdsevne er blevet permanent nedsat som følge af skaden, er du berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne.

Erstatningen for tab af erhvervsevne beregnes i forhold til den indkomst du havde på skadestidspunktet. Det er et krav for at få erstatning, at din indtægtsnedgang er på mere end 15 %. Erstatningen skal kompensere for det fremtidige økonomiske tab, du har ved, at du ikke kan arbejde som før ulykken indtraf.

Du kan ikke få erstatning for tab af erhvervsevne, hvis du i en længere årrække, forud for ulykken, har været uden for arbejdsmarkedet, og du ikke havde udsigt til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Erstatningen opgøres i form af den procentvise nedgang af din indkomst. hvis du f.eks. havde en årsindkomst før skaden på kr. 400.000, og at den er nedsat til kr. 300.000 efter skaden, er dit erhvervsevnetab på 25 %. Erstatningen beregnes herefter ved at gange erhvervsevnetabet med årslønnen før ulykken med en faktor på 10.

Der reguleres for eventuelle udsædvanlige høje / lave indkomster i perioden op til ulykkestidspunktet.

Forsørgertabserstatning

Såfremt du i forbindelse med en ulykke mister din ægtefælle, samlever eller en forælder, kan du være berettiget til erstatning for tab af forsørger.

Var du gift eller samlevende med afdøde, har du krav på forsørgertabserstatning. Erstatningen beregnes som 30 % af den erstatning, der ville være udbetalt ved et fuldstændigt tab af erhvervsevne.

Børn under 18 år, der har mistet en forælder, kan få erstatning for tab af forsørger. Erstatningen beregenes med udgangspunkt i afdødes indkomt, svarende til, hvad afdøde skulle have betalt, hvis vedkommende havde pligt til at betale børnebidrag.

Endvidere kan der kræves godtgørelse for faktiske udgifter til begravelse, gravsted eller eventuelt et såkaldt overgangsbeløb.

Øvrige omkostninger

Du har endvidere ret til at få dækket rimelige udgifter i forbindelse med efterfølgende behandling. Det kan f.eks. være fysioterapi, kiropraktor o.l. samt transport til og fra behandlingen. Derudover har du ret til at få udgifter til medicin og hjælpemidler dækket.

 

Del din opdagelse:
Tilbage
Personskade ved trafikulykke og uheld advokat  Anne Hviid
Advokat

Anne Hviid


  • Advokat, cand. jur. fra Aarhus Universitet.
  • Leder af Hviid Erstatningsadvokater
  • Specialist i erstatning for personskade
  • Medlem af Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF) 

Advokat Karsten Nøhr
Advokat, møderet for højesteret

Karsten Nøhr

  • Specialist i privatret.
  • Stor erfaring med førelse af retssager.

kn@hviid-advokater.dk