Erstatning i forbindelse med trafikuheld

Hvis du har været involveret i et trafikuheld, er der mulighed for at få erstatning for personskade fra den, der er ansvarlig for skaden. Dette gælder, uanset om du selv har andel i skaden, idet der er tale om et objektivt ansvar for skadevolderen.

Såfremt der er tale om et solouheld, er der ikke en ansvarlig skadevolder. Det er i disse tilfælde nødvendigt, at du selv har tegnet en ulykkesforsikring.

Hvis du selv er helt eller delvis skyld i uheldet er der stadig muligheder for at få erstatning. Inden for erstatningsretten gælder der regler om et såkaldt objektivt ansvar i forbindelse med trafikulykker. Det medfører, at modpartens forsikringsselskab som udgangspunkt skal betale erstatning til dig selv om den anden billist ikke har gjort noget forkert.

Hvis du som cyklist eller fodgænger bliver skadet af en bil, skal bilens ansvarsforsikring betale dig erstatning på samme vilkår som ved et trafikuheld, hvor to biler kører sammen.

Hvis du er kommet til skade i trafikken, hvor skadevolderen er ukendt / flugtbilist, så kan du alligevel få erstatning, såfremt nogle betingelser er opfyldt.

Din skade i forbindelse med trafikuheldet dækkes af DFIM (Dansk Forening for Internationale Motorkøretøjsforsikring).
DFIM er en garantifond, som du kan rette dit krav imod, såfremt du kommer til skade, hvor skadevolderen er ukendt. Alle forsikringsselskaber, som tegner ansvarsforsikringer til biler, betaler til denne garantifond, netop så du er dækket i tilfælde af, at den ansvarlige skadevolder ikke har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring, eller skadevolderen stikker af. DFIM dækker naturligvis i Danmark, men den dækker tillige i EU.

Hvad kan man få i erstatning efter en trafikulykke?

Jeg vil i det følgende beskrive hvilke muligheder der er, for at få erstatning i forbindelse med et trafikuheld.

Godtgørelse for varigt mén

Hvis du får varige helbredsmæssige følger efter et trafikuheld, kan du få godtgørelse for varigt mén. Hvis der er en ansvarlig modpart i forbindelse med ulykken, er der mulighed for at få godtgørelse for varigt mén fra modpartens ansvarsforsikringsselskab. Méngraden fastsættes ud fra en lægefaglig vurdering baseret på Arbejdsskadestyrelsens méntabel.

Hver méngrad giver et godtgørelsesbeløb på kr. 8.300. Såfremt personskaden eksempelvis vurderes, at have medført en méngrad på 5%, vil godtgørelsen udgøre kr. 41.500. Det er en forudsætning at man som minimum har en méngrad på 5% for at opnå godtgørelse.

Godtgørelse for varigt mén er skattefri.

Erhvervsevnetab

Et erhvervsevnetab er en varigt nedsættelse af evnen til at arbejde. Hvis du ikke er i stand til at arbejde i samme omfang, som før du var udsat for ulykken, kan du være berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne. Det er en forudsætning for at få erstatning for tab af erhvervsevne, at der er anden bilist der er ansvarlig for ulykken eller at du selv har tegnet en forsikring.

Beregningen af størrelsen af erstatning for tab af erhvervsevne baseres på den årsindkomst du havde før ulykken. Erstatningsbeløbet udregnes efter en formel, hvorefter årsindkomsten ganges med erhvervsevnetabsprocenten, der herefter ganges med en faktor på 10.
Man skal som minimum have en erhvervsevnetabsprocent på 15 for at opnå erstatning.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Hvis din ulykke har medført, at du har haft et indkomsttab, er der mulighed for at få tabet erstattet. Det drejer sig om den midlertidige periode efter ulykken, hvor du helt eller delvist ikke er i stand til at arbejde som før ulykken. Beløbet udgøres af differencen mellem din indtægt før og efter ulykken og kan kræves, så længe du er helt eller delvist sygemeldt.

Tabt arbejdsfortjeneste er skattepligtig indkomst på samme måde, som din almindelige lønindkomst.

Godtgørelse for svie og smerte

Så længe du er sygemeldt kan du få godtgørelse for svie og smerte. Det er ikke et krav for at få godtgørelsen, at du skal være sengeliggende.  Du skal bare være sygemeldt af din læge, under lægelig behandling og ikke have genoptaget dit arbejde.

Godtgørelsesbeløbet for svie og smerte reguleres årligt og udgør kr. 190,00 pr. sygedag. Du kan maksimalt få kr. 72.500 i godtgørelse for svie og smerte. Dette gælder uanset hvor længe du er sygemeldt.

Udgifter til behandling og medicin

Du kan få dækket dine udgifter til visse former for behandlinger, eksempelvis kiropraktor, fysioterapeut  m.v. og til medicin. Behandlingsformen skal være omfattet af den offentlige sygesikring. Det er ligeledes et krav, at den medicin du anvender er lægeordineret. Det er et krav, at behadlingerne har en helbredende karakter og ikke kun lindrende.  Skadelidte kan endvidere kræve visse transportudgifter dækket. Dette kan eksempelvis være transport til behandlingssteder.

Hvad kan man gøre for at bevise at man har fået en skade?

For at kunne dokumentere sammenhængen mellem ulykken og personskaden skal man søge lægehjælp hurtigst muligt og inden for maksimalt 3 døgn. De allerførste lægeundersøgelser er meget afgørende for muligheden for erstatning. Derudover er det vigtigt, at du i perioden efter ulykken jævnligt konsulterer en læge, såfremt symptomerne ikke forsvinder.

Hvad meget koster det at få advokatbistand?

Vi tilbyder at give dig en gratis og professionel vurdering af dine muligheder for erstatning. Såfremt vi vurderer, at du har mulighed for at opnå erstatning for din personskade, tilbyder vi at føre din sag efter princippet om “no cure – no pay”.  Det vil sige, at opnår vi ingen erstatning så er vores bistand gratis for

Du er meget velkommen til at kontakte os såfremt denne artikel ikke gav svar på dine spørgsmål.