Takster for erstatning 2018 – personskade

Hvis du kommer til skade i et færdselsuheld, så kan du som udgangspunkt få erstatning fra den ansvarlige skadevolders forsikringsselskab. Dette gælder også selvom, at du selv bærer en del af skylden. Din erstatning kan dog nedsættes pga. egenskyld, hvis du har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Hvis du alene er forulykket med din bil – et såkaldt solouheld, så skal du selv have oprettet en ulykkesforsikring for at kunne få erstatning for den personskade, som du får i forbindelse med ulykken.

Det er vigtigt, at du søger læge hurtigst muligt og senest 3 døgn efter ulykken, da dette er dit bevis for, at skaderne er opstået i forbindelse med færdselsuheldet. Det er endvidere vigtig at sørge for at holde løbende kontakt med egen læge, hvis skaderne ikke bliver bedre, eller hvis de forværres.

Neden for ser du de typer af erstatning som kan være relevante, når du kommer til skade i forbindelse med et trafikuheld, hvor der er en ansvarlig skadevolder.

Tabt arbejdsfortjeneste:

Du er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste, hvis du lider et indtægtstab i forbindelse med din ulykke. Kravet på tabt arbejdsfortjeneste opgøres som den difference mellem din hidtidige indtægt og din reelle indtægt efter ulykken.

Du kan modtage tabt arbejdsfortjeneste indtil, at du er klar til at genoptage dit arbejde på samme niveau som før ulykken. Tabt arbejdsfortjeneste kan dermed kræves både ved hel, men også delvis sygemelding. Hvis du i forbindelse med ulykken får en mere permanent skade, så kan du modtage tabt arbejdsfortjeneste indtil, at det er muligt at fastlægge dit erhvervsevnetab – se yderligere om det nedenfor.

Du skal betale skat af godtgørelsen for tabt arbejdsfortjeneste på samme måde, som du betaler skat af din normale lønindkomst.

Erhvervsevnetab:

Du kan opnå erstatning for erhvervsevnetab, hvis din fremtidige arbejdsevne er forringet. Din erhvervsevne skal imidlertid være forringet med mindst 15 %. Skaden skal endvidere også være permanent. Hvis du i længere tid har været uden for arbejdsmarkedet, så kan du miste retten til at få erstatning for dit erhvervsevnetab. For selvstændige foretages en samlet vurdering af de forudgående års overskud før renter, men efter afskrivninger.

Erstatningen beregnes oftest ud fra din årsløn fra året før ulykken. Dvs. man ganger lønnen fra forrige indkomstår med den fastsatte erhvervsevnetabsprocent. Herefter ganges med en fastsat faktor på 10. I din årsløn indgår A-indkomst med tillæg af eventuel arbejdsgiverbetalt pension, ATP-bidrag og personalegoder.

Illustreret med et eksempel, hvor erhvervsevnen er nedsat med 25 %, og indkomsten fra forrige år var 300.000 kr. 300.000 x 0,25 x 10 = 750.000 kr. Din alder kan også have betydning for erstatningens størrelse. Erstatningen kan nemlig nedsættes med 1 % for hvert år efter det fyldte 29. år og 2 % efter det fyldte 54. år og frem til det 69. år.

Hvis din indkomst i det foregående år ikke er retvisende for din sædvanlige indtjeningsevne, så bliver din indkomst i stedet fastsat skønsmæssigt. Ved denne skønsmæssige vurdering indgår tidligere års indtægtsforhold, gennemsnitlige lønninger for din branche, dit uddannelsesniveau m.v.

Erstatningen for erhvervsevnetab er altid skattefri.

Taksten for svie og smerte:

Godtgørelse for svie og smerte er en fast takst som bliver reguleret årligt. I 2018 udgør godtgørelsen 200 kr. pr. dag, som du er sygemeldt. Der opstilles ikke noget krav om, at du skal være sengeliggende i den periode, hvor du modtager godtgørelse for svie og smerte.

Som udgangspunkt kan du modtage godtgørelse for svie og smerte indtil, at du er klar til at genoptage din hverdag igen. Godtgørelse for svie og smerte er imidlertid beløbsmaksimeret til 76.500 kr. Derfor kan du altså kun få godtgørelse for svie og smerte i lidt mere end et år.

Forsørgertabserstatning:

Du kan få forsørgertabserstatning, hvis du mister en ægtefælle, samlever eller forældre i et færdselsuheld. Ved beregning af erstatningen ser man på, hvad afdøde forventeligt ville have tjent over en fremtidig periode på 10 år. Dette beløb modtager den efterlevende ægtefælle eller samlever 30 % af. Du kan også få dækket rimelige udgifter til begravelsen. Mindstebeløbet for tab af forsørger udgør i 2018 kr. 987.000.

Den efterlevende ægtefælle eller samlever har endvidere også krav på et overgangsbeløb. Overgangsbeløbet skal bruges til at dække diverse uforudsete udgifter, som man har i forbindelse med dødsfaldet. Overgangbeløbet reguleres hvert år, og dette udgør i 2018 165.500 kr. Du må imidlertid være opmærksom på, at du ikke har krav på både et overgangsbeløb og dækning af rimelige begravelsesomkostninger.

Hvis den afdøde efterlader sig umyndige børn (børn under 18 år), så har de også ret til forsørgertabserstatning. Deres erstatningskrav opgøres til, hvad afdøde skulle have betalt i børnebidrag, såfremt der faktisk bestod en bidragspligt fra afdøde.

Varigt mén – méngrad:

Hvis du får en permanent skade ved en trafikulykke, så er der mulighed for at få godtgørelse for varigt mén. Hvis der er en ansvarlig skadevolder, så har du et krav på godtgørelse mod dennes ansvarsforsikringsselskab.

Godtgørelsen for varigt mén bestemmes ud fra en fast takst, der reguleres hvert år. I 2018 udgør godtgørelsen 8.790 pr. méngrad. Dermed vil du få en godtgørelse på 879.000 kr., hvis din méngrad fastsættes til 10 %. Du kan maksimalt få 1.054.000 kr. i godtgørelse for varigt mén.

Har du en ulykkesforsikring, så beregnes godtgørelsen anderledes. Her udregnes godtgørelsen i forhold til forsikringssummen. Det vil sige, hvis du har en forsikringssum på 1.000.000 kr. på din ulykkesforsikring, så vil en méngrad på 10 % medføre en godtgørelse på 100.000 kr.

Du skal som minimum have en méngrad på 5 % for at få godtgørelse. Din méngrad kan først udmåles, når skaden er stabil/stationær, hvilket den oftest er ca. 1 år efter din personskade. Ved udmåling af méngraden vurderes symptomerne og generne, når skaden er stabil. Ved udmåling af méngraden indhentes oftest en specialerklæring. Arbejdsskadestyrelsen har en vejledende méntabel, hvilken bruges, når man skal fastsætte méngraden – denne bruges selvom der ikke er tale om en arbejdsskade.

Godtgørelse for varigt mén er altid skattefri.

Udgifter til behandling:

Hvis du opsøger behandling efter dit trafikuheld, så har du i en vis udstrækning krav på at få dækket disse omkostninger. Behandlinger til bl.a. fysioterapeut og kiropraktor m.v. dækkes i et vist omfang. Det er dog en betingelse, at behandleren er godkendt og omfattet af den offentlige sygesikring (tilskudsberettiget). Derudover skal behandlingerne være helbredende og ikke kun have en lindrende effekt. Du kan også i nogle tilfælde få dækket dine transportudgifter, hvis disse er opstået i forbindelse med behandlingerne.

Det afhænger af den givne forsikringsaftale hvor godt, at du er dækket ind. De fleste forsikringsselskaber dækker behandlingsudgifter i en periode 3-6 måneder efter trafikulykken. Behandlingsudgifterne dækkes imidlertid allersenest frem til, at der er fastsat en méngrad for varigt mén.

Du skal i øvrigt ikke betale skat af denne dækning, da der er tale om refusion for allerede afholdte udgifter.

Husk i øvrigt altid at gemme de originale fakturaer.