Børns erstatningsansvar

Børn kan ligesom voksne blive erstatningsansvarlige for deres skadegørende handlinger. Børn helt ned til fireårs alderen kan blive pålagt erstatningspligt for skader, som de er ansvarlige for. Der er imidlertid visse krav, som skal være opfyldt for, at børn kan afkræves erstatning. Barnet skal for det første naturligvis være skyld i ulykkens indtræden. Derudover skal barnet også have handlet uagtsomt (culpøst) for at ifalde et erstatningsansvar. Børn kan med andre ord ikke blive erstatningsansvarlige, hvis de ødelægger noget ved et hændeligt uheld.

Nedsættelse eller bortfald af barnets erstatningspligt:

Når voksnes erstatningspligt skal afgøres, så sammenligner man den skadevoldende voksen med en fornuftig borger, således man kan vurdere den voksne skadevolders uagtsomhed i forbindelse med ulykken. Når børns uagtsomhed skal vurderes, så sammenligner man dog ikke med en fornuftig voksen borger, men med et barn på samme alder, som det skadevoldende barn. Her er det barnets mentale alder og ikke den faktiske alder, som er afgørende for barnets erstatningspligt. Dette betyder, at et barn med en faktisk alder på fx 7 år, men kun en mental alder som en på 3 år, formentlig ikke vil blive erstatningsansvarlig for sin skadegørende handling.
Børn kan i nogle situationer have svært ved at overskue konsekvenserne af deres handlinger. Her kan børns erstatningsansvar nogle gange nedsættes eller bortfalde, idet barnet ikke har vidst hvilke konsekvenser, deres handlinger har haft. Et barns erstatningspligt kan dermed også bortfalde, hvis skaden er sket i forbindelse med et kompliceret hændelsesforløb, hvilket barnet ikke har kunnet forstå.

Hvilken type erstatninger kan et barn pålægges?

Børn kan blive pålagt erstatning for tingskade – altså en økonomisk skade. Der kan dog ikke gøres et erstatningsansvar gældende over for barnet, hvis den skadelidte selv har en kasko- eller indboforsikring, som dækker tingskaden.
Derudover kan børn også blive erstatningsansvarlige for ikke-økonomisk skade – personskade. Her kan fx kræves godtgørelse for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén og helbredelsesudgifter.

Forældrenes hæftelse:

Forældre kan komme til at hæfte for deres børns skadegørende handlinger på to måder.

Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar fra d. 1. juli 2009.
Manglende tilsyn med barnet.

Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar fra d. 1. juli 2009:

Man har besluttet, at forældre skal hæfte for deres børns skadegørende handlinger op til 7.500 kr. pr. skade. Erstatningspligten påhviler den forældre, som har forældremyndigheden. Hvis begge forældre har forældremyndigheden over barnet, så hæfter de solidarisk for de 7.500 kr. Her er tale om en objektiv erstatningspligt, hvorfor det er uden betydning, at forældrene ikke kan bebrejdes noget i forbindelse med ulykken.
Hvis skaden er mindre end 7.500 kr., så hæfter forældrene sammen med barnet for hele skaden. Er skaden derimod større end de 7.500 kr., som forældrene hæfter for, så skal barnet betale resten selv.

Manglende tilsyn med barnet m.v.:

Hvis forældrene i modsætning til det ovenstående kan bebrejdes noget i forbindelse med ulykken fx manglende tilsyn, så kan forældrene gøres erstatningsansvarlige for hele skaden. Dette skyldes, at man kan pålægge forældrene et selvstændigt ansvar for deres mindreårige børns skadegørende handlinger. Forældrenes tilsynspligt er størst, når barnet er lille. Dermed mindskes muligheden for at gøre forældrene erstatningsansvarlige for barnets handlinger i takt med, at barnet bliver større.

Mere end en skade:

Forældrenes hæftelse på de 7.500 kr. er som tidligere nævnt pr. skade. Dette betyder, at hvis barnet laver mere end én skade, så skal forældrene erstatte hver enkelt skade med op til 7.500 kr. Når man skal vurdere, hvorvidt der er tale om en eller flere skader, så bliver det den skadegørende handling, som er væsentlig. Hvis barnet fx sætter ild til en bil, som så breder sig til en lang række biler, så er der alene tale om en skadegørende handling, hvorfor forældrenes hæftelse begrænses til 7.500 kr., selvom der er tale om skade på mere end én bil. Har barnet derimod sat ild til en bil og kastet en sten igennem en rude, så hæfter forældrene for op til 7.500 kr. for skaden på bilen og op til 7.500 kr. for skaden på ruden. I det tilfælde er der altså tale om to skader.
Hvis søskende forårsager skader sammen, så hæfter forældrene for op til 15.000 kr. pr. skade, da forældrene hæfter med op til 7.500 kr. pr. barn.

Familiens forsikringer:

En almindelig indboforsikring indeholder som oftest en ansvarsforsikring. Denne kan blive væsentlig, hvis jeres børn pålægges en erstatningspligt. Ansvarsforsikringen dækker nemlig som hovedregel altid forældrenes objektive erstatningspligt på op til 7.500 kr. Derudover vil forsikringen oftest dække barnets fulde erstatningspligt indtil det fyldte 14. år. Dette gælder også forsætlige skader såsom hærværk. Når barnet bliver over 14 år, så dækker ansvarsforsikringen imidlertid kun forældrenes objektive hæftelse på op til de 7.500 kr. Hvis dit barn er over 14 år og begår en skade ved grov uagtsomhed eller forsætligt, så dækker ansvarsforsikringen imidlertid ikke, og dit barn skal betale erstatningen selv. Tjek din police, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din indboforsikring er suppleret med en ansvarsforsikring.
Hvis en forsikring, som den omtalte ikke er tegnet, så skal både forældre såvel som barnet selv oppebære hele erstatningen.