Piskesmæld og erstatning

Vi har stor erfaring i behandling af erstatningssager vedrørende piskesmæld. Vi har ført mange sager for tilskadekomne over hele landet. Piskesmæld kaldes også for et whiplash og er en af de hyppigst forekommende skader i forbindelse med et trafikuheld.  Sundhedsstyrelsen estimerer, at der årligt er 5-6.000 personer, der får piskesmæld i forbindelse med en trafikulykke. Et piskesmæld kan være særdeles invaliderende, og jeg vil i det følgende beskrive hvilke muligheder der er, for at få erstatning i forbindelse med et piskesmæld.

Hvad er et piskesmæld?

Et piskesmæld opstår ved at hovedet bliver kastet frem og tilbage og medfører en forstrækning af halsens og nakkens bløddele. Den akutte skade kan sammenlignes med en forstuvning. Trafikuheld, hvor påkørslen sker med meget lav hastighed, et såkaldt lavenergi traume, kan også give piskesmæld. Et piskesmæld kan opstå ved påkørsel både forfra, bagfra og fra siden. man kan sagtens få et piskesmæld selv om man anvender sikkerhedssele, og bilen er udstyret med airbags og andet sikkerhedsudstyr.

Hvilke symptomer er der ved et piskesmæld?

Et piskesmæld kan give et eller flere af disse symptomer:

  • Smerter og spændinger i nakke og skuldre
  • Træthed
  • Svimmelhed
  • Øget sensibilitet i forhold til lys, lyd og lugt
  • Hukommelsestab
  • Søvnproblemer
  • Snurren / udstråling i arme og hænder
  • Koncentrationsbesvær

For nogle er generne meget invaliderende og kan desværre være livsvarige.

Hvor meget erstatning kan du få ved piskesmæld?

Hvis du er sygemeldt, eller mister indkomst, som følge af et piskesmæld, er der mulighed for at få erstatning eller godtgørelse. Dette gælder ligeledes, hvis du får varigt mén eller tab af erhvervsevne,  som følge af et piskesmæld. Fastsættelsen af méngrad ved et piskesmæld kan være vanskelig, idet man oftest ikke kan fastlægge omfanget af et piskesmæld f.eks. via røntgenbilleder. Mengraden er afgørende for, hvor meget du kan få i erstatning ved et piskesmæld. Det er derfor vigtigt, at omfanget af et piskesmæld fastlægges af en kompetent speciallæge.

Erstatning for varigt mén – méngrad

Såfremt du får en varig skade på grund af et piskesmæld, er der mulighed for at få godtgørelse for varigt mén. Såfremt der er en ansvarlig skadevolder, kan man få godtgørelse for varigt mén fra modpartens ansvarsforsikringsselskab. Godtgørelsen udregnes på baggrund af den fastsatte méngrad. Godtgørelsen udgør kr. 8.300 pr. méngrad. Det vil sige, at såfremt piskesmældet vurderes at have medført en méngrad på 10% vil godtgørelsen udgøre kr. 83.000.

Såfremt du har en ulykkesforsikring, udregnes godtgørelsen for varigt mén i forhold til forsikringssummen. Såfremt din ulykkesforsikring har en forsikringssum på kr. 1.000.000, vil en méngrad på 10% således medføre en godtgørelse på kr. 100.000.

Man skal som minimum have en méngrad på 5% for at få godtgørelse. Det er vores erfaring, at en typisk pisksmældsskade medfører en méngrad på mellem 8% og 10%. Méngraden udmåles først når skadetilstanden er stationær/stabil, hvilket den typisk er ca. 1 år efter piskesmældsulykken.

Udmålingen af méngraden foretages på baggrund af en vurdering af symptonerne og generne på stationærtidspunktet og på baggrund af Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel. Til brug for udmålingen af méngraden indhentes der typisk en speciallægeerklæring. Såfremt der fortsat er uenighed om udmålingen af méngraden, kan sagen forelægges Arbejdsskadestyrelsen, der herefter vil komme med en vejledende udtalelse om méngraden. Godtgørelse for varigt mén er i øvrigt skattefri.

Erhvervsevnetab

Tab af erhvervsevne defineres som en permanent  nedsættelse af erhvervsevnen. Det vil sige, at såfremt du ikke er i stand til at arbejde i samme omfang, som før du fik piskesmæld, er du berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne. Erstatning for tab af erhvervsevne beregnes som udgangspunkt på baggrund af din årsløn forud for, at du fik piskesmæld. Som en del af årslønnen indgår A-indkomst med tillæg af eventuel arbejdsgiverbetalt pension, ATP-bidrag og personalegoder. Såfremt du i en længere årrække forud for ulykken har været uden for arbejdsmarkedet, kan du miste retten til, at få erstattet et erhvervsevnetab. Såfremt du er selvstændig, foretages der sædvanligvis en samlet vurdering af de foudgående års overskud før renter, men efter afskrivninger.

Erhvervsevnetabet opgøres på baggrund af årsindkomsten forud for ulykken, der ganges med erhvervsevnetabsprocenten, der herefter ganges med en fastsat faktor på 10.

Et eksempel på beregning af tab af erhvervsevne: Det forudsættes, at årsindkomsten forud for piskesmældsulykken udgjorde kr. 300.000, og at erhvervsevnetabsprocenten er fastsat til 20. 300.000 x 0,2 x 10 = 600.000 i erstatning for erhvervsevntetab. Erstatningen kan reduceres med 1% for hvert år efter det fyldte 29. år og med 2% for hvert år efter det fyldte 54. år og frem til det 69. år.

Såfremt du i året før ulykken har haft en usædvanlig høj eller lav indkomst, der ikke er retvisende for din sædvanlige indtjeningsevne / indkomst, fastsættes indkomsten skønsmæssigt. I vurderingen indgår tidligere års indtægtsforhold, gennemsnitlige lønninger i den branche du arbejder i, dit uddannelsesniveau m.v.

Det er et krav for at opnå erstatning for erhvervsevnetab, at erhvervsevnen er nedsat med minimun 15%. Erstatning for tab af erhvervsevne er skattefri.

Tabt arbejdsfortjeneste

Såfremt piskesmældsulykken har medført, at du har haft et tab af indkomst, kan du få dækket dette tab. I modsætning til et permanent erhvervsevnetab er der tale om en midlertidig periode efter ulykken, hvor du helt eller delvist ikke er i stand til at arbejde som før ulykken. Beløbet udgøres af differencen mellem din indtægt før og efter ulykken og kan kræves, så længe du er helt eller delvist sygemeldt. I opgørelsen af din indtægt før piskesmældet indgår også alle former for tillæg, arbejdsgiverbetalt pension og eventuelle personalegoder.

Tabt arbejdsfortjeneste er skattepligtig indkomst på samme måde, som ordinær lønindkomst.

Svie og smerte

Du kan få godtgørelse for svie og smerte efter et piskesmæld, så længe du er syg. Det er ikke et krav, at du skal være sengeliggende, men du skal blot være sygemeldt af din læge, under lægelig behandling og ikke have genoptaget dit arbejde.

Godtgørelsesbeløbet  for svie og smerte reguleres årligt og udgør i år 2015 kr. 190,00 pr. sygedag. Den samlede godtgørelse kan i år 2014 maksimalt udgøre kr. 72.500. Dette beløb reguleres ligeledes årligt.

Behandlingsudgifter, medicin m.v.

Der er mulighed for, i et vist omfang, at få dækket udgifter til forskellige behandlinger, eksempelvis fysioterapeut, kiropraktor m.v. Det er et krav, at behandleren er godkendt og omfattet af den offentlige sygesikring (tilskudsberettiget). Det er et krav, at behadlingerne har helbredende karakter og ikke kun lindrende. Efter praksis dækker forsikringsselskaberne ofte behandlingsudgifter i en periode på op til 6 måneder efter ulykken. Dette er dog en meget grov hovedregel, og behandlingsudgifterne dækkes under alle omstændigheder maksimal frem til, at der er fastsat en méngrad for varigt mén. Derudover kan skadelidte kræve visse transportudgifter dækket. Det er et krav, at transportudgifterne er opstået i forbindelse med førnævnte behandlinger.

Hvad kan man gøre for at bevise at man har fået et piskesmæld?

Det er som nævnt vanskeligt at dokumentere, at man har fået et piskesmæld. For at kunne dokumentere sammenhængen mellem ulykken og piskesmældet skal man søge lægehjælp hurtigst muligt og inden for senest 3 døgn. De allerførste vurderinger og undersøgelser er meget afgørende for muligheden for erstatning. Det er derfor vigtig, at du sørger for, at lægen er omhyggelig med at skrive samtlige symptomer og gener i journalen. Derudover er det vigtigt, at du i perioden efter ulykken konsulterer en læge, såfremt symptomerne / smerterne ikke forsvinder. Du skal naturligvis også konsultere din læge i tilfælde af, at der indtræder en forværring. Det kan også være en rigtig god idé, at føre en dagbog, hvori du noterer de symptomer og gener, du har efter piskesmældet.

Hvad er forsikringsselskabernes holdning til piskesmæld?

De fleste forsikringsselskaber er meget forbeholdne over for selve eksistensen af piskesmæld og årsagssammenhængen mellem selve skaden og de efterfølgende gener. Det er ofte forsikringsselskabernes holding, at generne i form af f.eks. hovedpine og nakkesmerter er almindeligt forekomne og derfor ikke nødvendigvis kan relateres til ulykken. Dertil kommer at piskesmæld er en “usynlig lidelse” uden objektive sygdomstegn. Piskesmæld er en bløddelsskade og kan således ikke dokumenteres ved røntgen eller scanning. Forsikringsselskaberne er derfor også meget tilbageholdende med at fastsætte en méngrad og udbetale erstatning. Du bør derfor aldrig stå alene mod et forsikringsselskab.

Kan man få piskesmæld ved lav hastighed?

Trafikuheld og påkørsler ved meget lav hastighed kaldes også for et lavenergitraume. Forsikringsselskaberne er blevet mere og mere tilbageholdende med at anerkende, at påkørsler ved lav hastighed kan medføre personskade, herunder piskesmæld. Denne stramning er i overensstemmelse med nyere retspraksis, hvorefter man som en grov hovedregel formentligt kan sige, at påkørselshastigheden som minimum skal være 10-15 km/t. Der er dog altid tale om en konkret vurdering af alle sagens konkrete omstændigheder, der indgår i en helhedsvurdering.

Hvad koster det at få en advokat til at føre en erstatningssag?

Vi giver dig først og fremmest en gratis og professionel vurdering af dine muligheder for erstatning. Såfremt vi vurderer, at du har mulighed for at opnå erstatning for dit piskesmæld, tilbyder vi at føre din sag efter princippet om “no cure – no pay”. Det vil sige, at får du ingen erstatning, skal du ikke betale advokathonorar. Husk at det er vigtigt, at du kontakter os så tidligt som muligt i forløbet.

Vores erstatningsadvokater hjælper piskesmældsramte over hele landet og det er således ikke nødvendigt, at du bor i nærheden af en af vores afdelinger i Aarhus, Kolding, Odense eller Vejle.

Du er meget velkommen til at kontakte os, såfremt denne artikel ikke gav svar på dit spørgsmål.  Se også mere om erstatning for piskesmæld på www.piskesmaeld-erstatning.dk